fredag, juni 22, 2007

En lesende arbeiderbevegelse 1907-2007

I anledning ”Mons Petter” og ”De tok et steg” har vi satt opp utstillingen ”En lesende arbeiderbevegelse 1907-2007’”. Her dokumenterer vi at bevegelsen som startet på isen for hundre år siden, helt fra begynnelsen av tenkte ut over de praktiske aksjonene. Den ville være politisk og teoretisk skolert. Biblioteket i Sulitjelma var tidlig med og stilte litteratur til disposisjon, og senere har Fauske bibliotek fortsatt tradisjonen. På 70-tallet var interessen for marxismen spesielt sterk, og også i den perioden kunne den som ville finne bøkene hos oss. Derfor kan vi i dag vise frem bøker fra et hundreårs politiske kamper, bøker som både er interessante for ideene de prekte, og for det de forteller oss om tidene og konfliktene de inngikk i.

Her finner vi blant annet Den historiske materialisme: en almenfattelig indledning i den materialistiske historieforskning av den tyske sosialisten Julian Borchardt, utgitt på Det Norske Arbeiderpartis Forlag i 1920. I serien Sosialistiske småskrifter kom Kort innføring i planøkonomi og sosialisering – til en pris av 25 øre i 1934. Her kan vi lese at planøkonomi er ”… sosialismens praktisk-økonomiske program og politikk, som tar sikte på å planlegge, organisere, kontrollere og drive den økonomiske virksomhet i landet som et samfundsmessig anliggende for å dekke de menneskelige behov i full utstrekning på en rasjonell og planmessig måte og med full anvendelse av den moderne teknikk og videnskaps hjelpemidler.” Kommunalsocialisme og kooperation fra 1914 er basert på Carl Bonnevies studiereise til Tyskland og Sveits, og gjennomgår forbrukersamvirkenes historiske utvikling i landene i stor detalj. Den går også nøye inn på ”kommunal vareformidling” i Italia og Ungarn. ”Vedtægter for Allgemeiner Consumverein in Basel” er oversatt og gjengitt i sin helhet, over 17 sider. Men vi finner også antisosialistisk litteratur. I Arbejderspørgsmaalet og Socialismen fra 1891 henvender tidligere kirkestatsråd Nils Hertzberg seg til ”… Arbejderens egen sunde Forstand og til hans moralske og religiøse (d. e. kristelige) Bevidsthed”, i håp om at han ”… vil kunne bringes til at indse, hvor lidet socialismen vil kunne holde, hva den lover.”

Bøkene fra 70-tallet gjør også et inntrykk. Karakteristisk for tiden er de svære billigutgavene av marxistiske tenkere: Karl Marx’ Verker i utvalg i 7 bind fra Pax forlag, samt Lenins Utvalgte verker i 12 bind og 5 bind av Maos Verker i utvalg, begge fra Oktober forlag. Det begynner å bli lenge siden det var grunnlag for slike utgivelser i Norge, eller interesse for å lese dem i Fauske. 100-årsjubileet for møtet på Langvannsisen kan være en god anledning til å ta dem frem igjen – om ikke annet enn for å minnes.

I utgangspunktet skal alle politiske retninger være representert i biblioteket, og alle skal kunne finne den nødvendige teoretiske bakgrunnen for å kunne argumentere for sitt eget syn. Fauske bibliotek tar ikke stilling til rett og galt i utstillingen ”En lesende arbeiderbevegelse”, men deltar i feiringen av en begivenhet og en bevegelse som har vært med og forme Fauske.

Ingen kommentarer: